เป้าหมายหลัก

นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับเศษส่วนและทศนิยม เกิดความรู้สึกเชิงจำนวนสามารถหาวิธีการคิดที่เหมาะสมกับตนเอง เห็นความสัมพันธ์ของการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน และยังเห็น ความสัมพันธ์ของที่มาของทศนิยมโดยการเชื่อมโยงเข้ากับเศษส่วนอีกทั้งสามารถแก้ปัญหาและให้เหตุผลเกี่ยวกับกระบวนการคิด และสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวอย่างสมเหตุสมผล แล้วนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตนเองได้

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

main

Mind mapping
ปฏิทินการเรียนรู้ตลอด 10 สัปดาห์
Quarter
สัปดาห์
สาระ/เนื้อหา
จำนวนชั่วโมงเรียน
1
1
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
2
- สร้างข้อตกลงร่วมกัน
- สรุปความเข้าใจก่อนเรียน
2
จำนวนและการดำเนินการ
5
- เกมการคิด
- ความหลากหลายของการแสดงจำนวน
- จำแนกชนิดของจำนวนตามมาตรการวัด
(
Nominal Scale, Ordinal Scales, Interval Scale,Ratio Scale)
- นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
3
จำนวนและการดำเนินการ
5
- การแบ่งเป็นส่วนๆละเท่าๆกัน (สื่อจริงหาง่ายใกล้ตัว)
- การวาดภาพแทนเศษส่วนที่แบ่งจริง
- เปรียบเทียบเศษส่วนและเรียงลำดับเศษส่วน
- การบวกเศษส่วนด้วยเศษส่วนที่เท่ากัน
- การลบเศษส่วนด้วยเศษส่วนที่เท่ากัน
4
- การคูณเศษส่วนด้วยจำนวนเต็ม
5
- การหารเศษส่วนด้วยจำนวนเต็ม
5
- การบวกเศษส่วนด้วยเศษส่วนโดยที่ส่วนไม่เท่ากัน
5
- การลบเศษส่วนด้วยเศษส่วนโดยที่ส่วนไม่เท่ากัน
6
- การคูณเศษส่วนด้วยเศษส่วน
5
7
- การหารเศษส่วนด้วยเศษส่วน
5
8
- การเขียนเศษส่วนในรูปของทศนิยม
5
- การเขียนทศนิยมในรูปของเศษส่วน
- การอ่านค่าเศษส่วน ทศนิยม
- การเปรียบเทียบ เรียงลำดับเศษส่วน ทศนิยม
9
โจทย์ปัญหาระคน (เศษส่วนและทศนิยม)
5
10
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
5
ทบทวนและสรุปองค์ความรู้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น